กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6.10.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      ปีการศึกษา 2561

6.10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

6.10.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.10.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.10.5 ดำเนินการจัดค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

6.10.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.10.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- 6.10 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.2 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep