กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

6.8.1 แต่งคั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.8.4 ดำเนินการตามแผน การจัดค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

6.8.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.8.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.8.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 6.8 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.1 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep