กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-13.00

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
ให้บริการการอ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประถม ในระหว่างเวลา 11.00-13.00 น.

 อาคารเซนต์หลุยส์
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.1วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
6.5.2ดำเนินการตามแผน ดังนี้ 
      -กำหนดระเบียบการยืม-คืน ประเภทของหนังสือ วัสดุต่างๆ
      -จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม
      - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
      -ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร
      -จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      1)ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      2)ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6.5.3ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- Living Libraryระดับประถม (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมDrop Everything And Read : D-E-A-R (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมรักการอ่านสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแต้มรักการอ่านภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานห้องสมุด: สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep