กำหนดการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  ศูนย์ฝึกอบรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จ.เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- การดำเนินงานขยายผล บพ.62.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( P )

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( P )

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( P )

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( D )

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( C )

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ ( C )

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์
- ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep