กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.00-15.30 เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ  อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.5.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (D)

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.5.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)
- 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep