กำหนดการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ฟื้้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.00 ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  ห้องสมธิภาวนา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.7.3 ประสานประธานในพิธี ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก         

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.7.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

ในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
- 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ฟื้้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep