กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.00

วาย.ซี.เอส.จิตอาสา

  ทางข้ามม้าลายภายในบริเวณโรงเรียน
07.00-20.00

กิจกรรมค่ายผู้นำ วาย.ซี.เอส ระดับชาติ

 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
07.30-16.00 กิจกรรมStudy Day  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
11.10-12.00

กลุ่มสัมพันธ์ นักเรียน ม.ปลาย  

 ห้องแนะแนว
14.40-15.30

กลุ่มสัมพันธ์ นักเรียน ม.ต้น

 ห้องแนะแนว
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S

6.6.1ศึกษาผลสรุปการดำเนินกิจกรรม วาย.ซี.เอส ปีการศึกษา 2561     

6.6.2 วางแผนในการประเมิน           

6.6.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

6.6.4 ดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

6.6.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.6.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S
- 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์ YCS (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep