กำหนดการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

กิจกรรมฝึกจิตภาวนา

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.00 ฝึิกจิตภาวนา  สมาธิ ภาวนา
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

กิจกรรมสอนคำสอน

กิจกรรมพิธีมิสซา

กิจกรรมค่ายกระแสเรียก

กิจกรรมฝึกจิตภาวนา

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

กิจกรรมผู้นำเยาวชน y.c.s

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน คาทอลิก

กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต(มูลนิธิ)

กิจกรรมเปิดเทศกาลคริสตมาส

กิจกรรมแต้มฝันปันน้ำใจ

กิจกรรมเข้าร่วมประชุมสัมมนางานอภิบาล(มูลนิธิ)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- มิสซาศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- สอนคำสอน (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมแต้มฝัน ปันน้ำใจ (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมฝึกจิตภาวนา (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep