กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมคำสอน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.14

สอนคำสอน เริ่ม 15 พค 2562-30 เม.ย 2563

 ห้องคำสอน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1กิจกรรมคำสอน

61.1 ศึกษาผลสรุปการสอนคำสอน ปีการศึกษา 2561     

6.1.2 วางแผนในการประเมิน           

6.1.3 ประชุมทีมงานอภิบาล และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานสอนคำสอนประจำแต่ละชั้น

6.1.4 ดำเนินงานสอนคำสอนตลอดปีการศึกษา 

6.1.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

6.1.6 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1กิจกรรมคำสอน
- กิจกรรมคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมคำสอน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep