Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA +

6.4 กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม

  ุ6.4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 ุ6.4.2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ / การออกแบบกิจกรรม/ การวัดประเมินผล

6.4.3  ประเมินหน่วยการเรียนรู้ อนุมัติการใช้/ กำหนดวันจัดกิจกรรม

6.4.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.5  จัดกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด

6.4.6 นิเทศกำกับติดตาม

6.4.7 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

สถานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ