กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3

สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ปัทมะเสวี หอศิลป์ มิวเซียม อ.เมือง จ.ลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA

6.4 กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม

  ุ6.4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 ุ6.4.2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ / การออกแบบกิจกรรม/ การวัดประเมินผล

6.4.3  ประเมินหน่วยการเรียนรู้ อนุมัติการใช้/ กำหนดวันจัดกิจกรรม

6.4.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.5  จัดกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด

6.4.6 นิเทศกำกับติดตาม

6.4.7 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep