Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA +

6.4 กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม

  ุ6.4.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

 ุ6.4.2  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ / การออกแบบกิจกรรม/ การวัดประเมินผล

6.4.3  ประเมินหน่วยการเรียนรู้ อนุมัติการใช้/ กำหนดวันจัดกิจกรรม

6.4.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.4.5  จัดกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด

6.4.6 นิเทศกำกับติดตาม

6.4.7 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.4 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.5 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.6 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.2 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.1 - 3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ CEP ป.4 - 6 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด ุ6. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

สถานที่ อินทราเซรามิค อ.เมือง จ.ลำปาง
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.1  อินทราเซรามิค อ.เมือง จ.ลำปาง มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ