กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบกลางภาคระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดสอบ วัดผลฯ ให้มีประสิทธิภาพ    
6.2.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
6.2.3 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล ลงระบบงานวัดผลฯ 
6.2.4 จัดเตรียมกระดาษคำตอบ  
6.2.5 จัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำานักงาน   
6.2.6 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 
6.2.7 รายงานผลนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) 
6.2.8 จัดสอบซ้อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) 
6.2.9 ประเมินและสรุปผลการจัดสอบวัดผลฯ
6.2.10 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี
- 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- รับผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- สอบ Pre O-NET (TCASter MOCK EXAM) (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Saint Gabriel’ s Foundation Standardized Tests (FSGST) (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย(FSG-CGPTA) (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- การสอบวัดคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Saint Gabriel’ s Foundation Standardized Tests (FSGST) (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- สอบ O-Net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 ก.พ. 2563)
- สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)
- สอบการ RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ก.พ. 2563)
- สอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบ NT ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep