Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA +

6.3 กำหนดรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

ุ6.3.1 กำหนดประเด็น หัวเรื่อง

6.3.2 วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ กับประเด็น และหัวเรื่อง

6.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.5  ประเมินหน่วยเรียนรู้ / พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

6.3.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

6.3.7 ขยายผลการเรียนรู้

6.3.8 วัดประเมินผลผู้เรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.3.9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อ.เมือง จ.ลำปาง มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ