กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA

6.3 กำหนดรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

ุ6.3.1 กำหนดประเด็น หัวเรื่อง

6.3.2 วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ กับประเด็น และหัวเรื่อง

6.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.5  ประเมินหน่วยเรียนรู้ / พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

6.3.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

6.3.7 ขยายผลการเรียนรู้

6.3.8 วัดประเมินผลผู้เรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.3.9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep