Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA +

6.3 กำหนดรูปแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การวัดประเมินผล

ุ6.3.1 กำหนดประเด็น หัวเรื่อง

6.3.2 วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ กับประเด็น และหัวเรื่อง

6.3.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.5  ประเมินหน่วยเรียนรู้ / พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

6.3.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

6.3.7 ขยายผลการเรียนรู้

6.3.8 วัดประเมินผลผู้เรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.3.9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.4 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ุ6.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครบตามโครงสร้าง PDCA (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารงานแหล่งเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานแหล่งเรียนรู้ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3
วันที่ 30 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ