กำหนดการ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ

6.8.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20ประจำปี 2561

6.8.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ   

6.8.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

6.8.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.8.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ           

6.8.6 เบิกงบประมาณ      

6.8.7 ลงปฏิทินกิจกรรมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21     

6.8.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21    

6.8.9 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.8.10 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ
- 6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- 6.8กิจกรรมค่าเพื่อนมงฟอร์ตร่วมกับมูลนิธิฯ (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep