Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี +

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (P)

6.2.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมธนาคารความดี (P)

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ธนาคารความดี(P)

6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ธนาคารความดี (D)

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานธนาคารความดี (C)

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานธนาคารความดี (C)

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะกิจกรรมความดีไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
- 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1) (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
กำหนดการ
รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.40-15.30 ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงาน กิจกรรม ธนาคารความดีให้กับผู้เกียวข้อง  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน  
14.40-15.30 แจกปฏิทินการดำเนินงานและสมุดบันทึก กิจกรรม ธนาคารความดี  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ