กำหนดการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

Big Cleaning Day

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (D)

6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day (C)

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day (C)

6.6.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day
- 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- Big Cleaning Day (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- Big Cleaning Day (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- Big Cleaning Day (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- Big Cleaning Day (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep