Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day +

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Big Cleaning Day (P)

6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (D)

6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม Big Cleaning Day (C)

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม Big Cleaning Day (C)

6.6.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    มาลัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    มาลัย
กำหนดการ
Big Cleaning Day
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.30-15.30

Big Cleaning Day

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มิส  สุพัตรา    มาลัย  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกิจกรรม Big Cleaning Day ระดับมัธยม
     มิส  ศุภมาส    คำท้าว
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ