Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว +

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (D)

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (C)

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (C)

6.5.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง
กำหนดการ
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.50-15.30 ปลูกต้นไม้ และดอกไม้  บริเวณสวนหลังอาคารสุวรรณสมโภช มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ