กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00--

รับส่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ

 โรงแรมโคโคนัท ต.พระบาท
07.00-08.30

สังเกตการมาเรียน/บรรยากาศ/กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
08.30-12.00 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯดำเนินการเก็บข้อมูลตามตารางนัดหมาย  
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  โรงอาหารใหญ่(ห้อง Cooking)
13.00-16.30 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม/ปรับแผนการตรวจตามความเหมาะสม/ดำเนินการเก็บข้อมูลตามตารางนัดหมาย  
16.30-18.00 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมรวบรวม/ประเมิน/พิมพ์ผลการตรวจเยี่ยม  อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องประกันคุณภาพ)
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น  โรงอาหารใหญ่(ห้อง Cooking)
19.00-20.30 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประชุมทีมงานคณะกรรมการฯเพื่อประมวลผลการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานการศึกษา  อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารีอาร์(ห้องประกันคุณภาพ)
20.30-- รับส่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  โรงแรมโคโคนัท ต.พระบาท
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก

6.5.1 รับหนังสือเข้าจากมูลนิธิฯ 

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ   

6.5.3 กำหนดการรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากมูลนิธิฯ

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ   

6.5.5 วางแผนกระบวนการรับการประเมินพร้อมเบิกค่าใช้จ่าย                    

- ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม            

- ค่าเลี้ยงรับรอง                            

- ค่าที่พักผู้ประเมิน                        

- ค่าของที่ระลึก                            

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และตกแต่งสถานที่

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์              

6.5.6 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  6.5.7 ดำเนินการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ         

6.5.8 สรุปผลการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ            

6.5.9 แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

6.5.10 รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

6.5.11 ประเมินผลกระบวนการรับการประเมิน

6.5.12 นำผลการประเมินกระบวนการมาวางแผนพัฒนาต่อไป         

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
- 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่ (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep