กำหนดการ

วันที่ 6 กันยายน 2562

กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.05

เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่จังหวัดลำปางและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องอนุบาล 2 ห้อง 1 ชั้น 2 ณ อาคารเซราฟิน - ครูประจำชั้นแต่ละห้องแจ้งให้นักเรียนอยู่ในความสงบ และให้นักเรียนหมอบ ป้อง เกาะ

 ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.05-09.10 ครูอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน ไปที่จุดรวมพล (ลานจอดรถยนต์ ) ข้างอาคารเอเทียนกรางซ์ ครูประจำชั้นเช็คจำนวนนักเรียนและแจ้งจำนวนนักเรียน ให้หัวหน้าสายชั้นรับทราบ  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.10-09.15 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม smart Classroom  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.15-09.20 มิสเพียงจันทร์ กุณดอย เช็คจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ ถึงชั้นอนุบาล 3  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.20-09.25 รถจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยลำปาง มาถึงโรงเรียน เจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวกรถดับเพลิงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยลำปาง และทำการดับเพลิง  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.25-09.30 เจ้าหน้าที่นักการประจำอาคารเรียน สำรวจอาคารเรียนและรายงานความเสียหายแต่ละอาคารเรียน มิสเพียงจันทร์ กุณดอย และ รายงานให้มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รับทราบ มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รายงานเหตุการณ์ให้ ม.วิชิต สุทธินนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับทราบ  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.25-09.30 เจ้าหน้าที่นักการประจำอาคารเรียน สำรวจอาคารเรียนและรายงานความเสียหายแต่ละอาคารเรียน มิสเพียงจันทร์ กุณดอย และ รายงานให้มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รับทราบ มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รายงานเหตุการณ์ให้ ม.วิชิต สุทธินนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับทราบ  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.30-10.30 เจ้าหน้าที่นักการประจำอาคารเรียน สำรวจอาคารเรียนและรายงานความเสียหายแต่ละอาคารเรียน มิสเพียงจันทร์ กุณดอย และ รายงานให้มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รับทราบ มิสอารีจิตต์ ขัตติครุฑ รายงานเหตุการณ์ให้ ม.วิชิต สุทธินนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รับทราบ  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
10.30-10.40 มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน เสร็จสิ้นกิจกรรม  ณ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย

6.8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (P)

6.8.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (P)

6.8.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (P)

6.8.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน  (D)

  • จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
  • ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
  • ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิด เหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียน
  • จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์
  • ประชุมชี้แจงครูและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน
  • อบรมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
  • ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว

6.8.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการการดำเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (C)

6.8.6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม  จัดทำรายงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (C)

6.8.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย
- 6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- จัดทำแผนการฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- ร่วมปรึกษากับเจ้าหน้าที่กำหนดจุดเกิดเหตุ จุดรวมพล และเส้นทางอพยพนักเรียน (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน อบรมการป้องกันและฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน การฝึกซ้อมขณะเกิดแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- สรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep