กำหนดการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.45-09.30 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
09.30-10.30

พิธีสดุดีคณะภราดา เนื่องในโอกาสวันภราดา

– ตัวแทนนักเรียน อ่านบทสดุดีคณะภราดา เนื่องในโอกาสวันภราดา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

– ตัวแทนนักเรียน มอบคำอวยพรให้คณะภราดา

– ภราดาชุมพล ดีสุดจิต กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี

– บาทหลวง เมารีซีโอ โปลันโก กล่าวอวยพรแก่คณะภราดา พร้อมมอบช่อดอกไม้ และของที่ระลึก

– ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา มอบของที่ระลึกแด่ บาทหลวง เมารีซีโอ โปลันโก

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯ (D)

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62)
- 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมรำลึกถึงท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยจัดกิจกรรมมุมรักการอ่าน การแข่งขันตอบปัญหา การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดดอกไม้รูปปั้นท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และวันภราดา (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep