กำหนดการ

วันที่ 4 กันยายน 2562

จัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ ()

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.10 นักเรียนผู้เข้าประกวดการไหว้พร้อมกัน ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.10-09.15 คุณครู มิสภาริณี หอมจันทร์ สาธิตการไหว้แบบผู้หญิง ม.ศักดิ์นรินทร์ ส่งศรี สาธิตการไหว้แบบผู้ชาย สาธิตการไหว้ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันดูและให้ผู้แข่งขันในแต่ละระดับปฎิบัติตาม  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.15-09.20

เริ่มการประกวดการไหว้ โดยเริ่มจากระดับเตรียมอนุบาล (3 ห้องเรียน )

 ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.20-09.30 ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าประกวดระดับเตรียมอนุบาล  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.30-09.35 ประกวดการไหว้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ( 6 ห้องเรียน )  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.35-09.55 ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าประกวดระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
09.55-10.00 ประกวดการไหว้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ( 7 ห้องเรียน )  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
10.00-10.20 ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าประกวดระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
10.20-10.25 ประกวดการไหว้ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ( 7 ห้องเรียน )  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
10.25-10.45

ถ่ายรูปหมู่ผู้เข้าประกวดระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

 เสร็จกิจกรรมนักเรียนเข้าห้องเรียน

 ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
10.45-11.00 คณะกรรมการรวบรวมคะแนนของแต่ระดับชั้นซึ่งแยกรางวัลชาย-หญิง 1,2,3 ชมเชย 1ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ณ.ลานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (P) 

6.3.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมคณะกรรมการจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (P)

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (D)

  • กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
  • แจกตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงามให้ครูประจำชั้น
  • คัดเลือกตัวแทนเด็กเพื่อเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
  • เก็บตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงาม
  • ดำเนินการแข่งขันการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1
  • ดำเนินการแข่งขันการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2
  • มอบเกียรติบัตรการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 1
  • มอบเกียรติบัตรการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม  (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย
- 6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- กำหนดเกณฑ์การประกวดหนูน้อยมารยาท ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- เก็บตารางบันทึกการคัดเลือกหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนในการประกวด ในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- จัดการประกวดในกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการจัดเบิกของรางวัล กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานพัสดุ (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล การประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัยประจำภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการแข่งขันการประกวดหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- จัดทำเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย โดยผ่านงานศูนย์ผลิต (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- มอบเกียรติบัตรของรางวัลกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมารยาทงามภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep