กำหนดการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-10.00

วันอังคารที่  30  กรกฎาคม 2562

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เดินทางถึงโรงเรียน

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประชุมทีมงานคณะกรรมการฯ และศึกษาเอกสารของโรงเรียน

วันพุธที่  31  กรกฎาคม 2562

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เดินทางถึงโรงเรียน /รับประทานอาหารเช้า

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกรอบ/แนว

ทางการตรวจเยี่ยมและนัดหมายบุคลากร/งานที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดำเนินการเก็บข้อมูล (สังเกต/สัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง)ตามตารางนัดหมาย

- รับประทานอาหารกลางวัน

- ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อนัดหมาย/ปรับแผนการตรวจเยี่ยมตามความเหมาะสม

 - คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดำเนินการเก็บข้อมูล   ตามตารางนัดหมาย

 - คณะกรรมการตรวจเยี่ยม รวบรวม /ประมวล /พิมพ์ผลการตรวจเยี่ยมในห้องประชุมคณะกรรมการฯ

 - พักรับประทานอาหารเย็น

- คณะกรรมการตรวยเยี่ยมประชุมทีมงานคณะกรรมการฯ เพื่อประมวลผลการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  1 สิงหาคม  2562

- สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดำเนินการเก็บข้อมูล   ตามตารางนัดหมาย

- ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อนัดหมาย/ปรับแผนการตรวจเยี่ยมตามความเหมาะสม

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ดำเนินการเก็บข้อมูล   ตามตารางนัดหมาย

- คณะกรรมการตรวจเยี่ยม รวบรวม /ประมวล /พิมพ์ผลการตรวจเยี่ยมในห้องประชุมคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการตรวยเยี่ยมประชุมทีมงานคณะกรรมการฯ เพื่อประมวลผลการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่  2  สิงหาคม  2562

- สังเกตการมาเรียน / บรรยากาศ / กิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน

-  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากผลเสนอแนะในการประชุมร่วมกัน

-  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประมวลสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐานฯและผลสรุปภาพรวม

-  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ สรุปผลภาพรวมการตรวจเยี่ยมและเตรียมนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมฯ

- ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯและทีมงาน นำเสนอสรุปภาพรวมผลตรวจเยี่มแก่โรงเรียน

- ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ/เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 ห้องประกันคุณภาพอาคารสำนักผู้อำนวยการ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- Welcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- งานประชาสัมพันธ์ขอนัดพบชี้แจ้งโครงการประกวดวิดิทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครั้งที่ 1 2562 (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา และ มิสธัญวรัตน์ ชมชื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน และ มิสกรรณิการ์ จากงานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตินัดพบ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- โครงการ ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2563)

แผนงาน : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และวารสาร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep