กำหนดการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562

กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร

สถานที่ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร วันที่ 2 - 4 ต.ค.2562

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร P

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร P

6.4.3 จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร P

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร D

6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร C

6.4.6. สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร C

6.4.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป A

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร
- 6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- 6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep