Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่าย : ฝ่ายปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วนิดา    สังขรัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วนิดา    สังขรัตน์
กำหนดการ
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.20-08.30

นักเรียนระดับเนอสเซอรี่ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน 

 

 ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
09.00-11.00

เริ่มดำเนินกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรเล่าถึงประวัติรถม้าลำปาง นักเรียนร่วมกิจกรรม ตอบคำถามและนั่งรถม้าเที่่ยวรอบบริเวณโรงเรียน นักเรียนเตรียมตัวขึ่้นรถม้าตามสถานีที่กำหนด   นักเรียนระดับเนอสเซอรี่ - อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ขึ้นบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารเซราฟิน        นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ขึ้นบริเวณด้านข้างอาคารคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  ขึ้นบริเวณถนนด้านหลังอาคารเซนต์แมรี่

 ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ