Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่าย : ฝ่ายปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วนิดา    สังขรัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วนิดา    สังขรัตน์
กำหนดการ
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.20-09.30

นักเรียนระดับเนอสเซอรี่ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1-3 พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน

 ลานกิจกรรม อาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
09.30-09.40

ประธานดำเนินงาน นางสาววนิดา สังขรัตน์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกล่าวรายงาน

 ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
09.40-09.50

การแสดงของนักเรียนที่เรียนรำไทยวันเสาร์ชุด “ ฟ้อนขันดอก 

 ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย มิส  หนึ่งนุช    นิ่มเชียง  
09.50-10.00

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ตัดริบบิ้น และมอบของที่ระลึกให้วิทยากร

 ลานจัดกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
10.00-10.20

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/1-1/3    เรียนรู้การสานปลาตะเพียน       นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/4-1/6  เรียนรู้การทำขนมกล้วย

 ฝ่ายปฐมวัย มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
10.20-10.40

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1/4-1/ 6 เรียนรู้การสานปลาตะเพียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 - 1/ 3 เรียนรู้การทำขนมกล้วย

 ลานกิจกรรมอาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
10.40-11.00

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/1 - 2/3 เรียนรู้การสานปลาตะเพียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 - 2/7เรียนรู้การทำขนมกล้วย

 ลานกิจกรรมอาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
11.00-11.20 นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/4 - 2/7 เรียนรู้การสานปลาตะเพียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 - 2/ 3 เรียนรู้การทำขนมกล้วยภ  ลานกิจกรรมอาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
11.20-11.40 นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3 เรียนรู้การสานปลาตะเพียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 - 3/7เรียนรู้การทำขนมกล้วย  ลานกิจกรรมอาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  
11.40-12.00 นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3/4-3/7 เรียนรู้การสานปลาตะเพียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 - 3/ 3 เรียนรู้การทำขนมกล้วย  ลานกิจกรรมอาคารเซราฟิน มิส  วนิดา    สังขรัตน์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ