กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.00

นักเรียนเดินขบวนพาเหรดกรีฑาสี พร้อมกันบริเวณที่กำหนด

 เดินจากสนามด้านนอก โรงเรียนเข้าสู่สนามฟุตบอล 2
08.00-08.45

ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนเข้าสู่พิธีเปิด

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
08.45-09.30

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์"

 • ประธานในพิธี ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการบริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการ 2 สมาคมฯ แขกผู้มีเกียรติ เข้าสู่ปะรำพิธี
 • วงโยธวาธิตนำขบวนธงชาติ ธงกีฬา ธงโรงเรียน และธงสีพร้อมทั้งขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม เคารพประธานในพิธี
 • เคารพประธานในพิธี (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชอัสสัมชัญ)
 • ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติ)
 • ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเคารพประธานในพิธี และกล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬา และกล่าวเปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์ 2019" ประจำปีการศึกษา 2562  (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
 • ชักธงโรงเรียน ธงกีฬา และธงประจำสีขึ้นสู่ยอดเสา (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา)
 • ประธานดำเนินงานเชิญไฟปฐมฤกษ์ มอบประธานในพิธี
 • ประธานในพิธี จุดไฟคบเพลิงมอบให้นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
 • นักกีฬาอาวุโส นำกล่าวปฏิญาณ
 • ประธานในพิธี มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศการออกแบบเสื้อกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่ชนะเลิศการออกแบบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562
 • ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี และนักกีฬาอาวุโส
 • ขบวนพาเหรดเดินออกสนามตามลำดับ
 • การแสดงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หมายเหตุ : –      สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
09.30-12.00

การแข่งขันกรีฑาสี ภาคเช้า

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.00-15.30

การแข่งกรีฑาสี ภาคบ่าย

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
15.30-15.45

พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข็มแดงเกมส์

6.4.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม

6.4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน

6.4.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์
- 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชาสัมพันธ์การออกแบบเสื้อกีฬาสี 2019 (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- มีการประชุมพ่อสีแม่สีเพื่อจัดเตรียมงานกัฬาเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการประกวดออกดแบบเสื้อและเหรียญรางวัล (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการดำเนินการเรื่องทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประชุมนักเรียนและครูสี (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- ประชุมนักเรียนเรื่องการดำเนินงานของกีฬาสีเข็มแดงเกมส์ ปีะจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการสี ประธานสี คณะครูสี เพื่อติดตามงาน (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- นักเรียนทำการฝึกซ้อมกีฬาสีในช่วยของการเชียร์ การฝึกซ้อมกีฬา โดยมีการลดคาบเวลาเรียนเพื่อนำคาบเรียนมาใช้เข้าสีและทำกิจกรรม (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการแข่งขันเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมการแสดง พิธีเปิดกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับประถมศึกษา (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- ฝึกซ้อมพิธีเปิดเข็มแดงเกมส์ ระดับมัธยมศึกษาและการแสดงครั้งที่ 2 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- พิธีจุดไฟปฐมฤกษ์ และการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทลาน (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- จัดทำสนามการแข่งขัน (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 16 พ.ย. 2562)
- สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


    
  
Keep