กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ

สถานที่ สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.20-13.00

การแข่งขันแชร์บอลหญิง ระหว่าง ทีมครู ACL พบ ทีมศิษย์เก่า

 อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
12.30-13.25 การแข่งขันฟุตบอลคู่ก่อนเวลา คู่ที่ 1 ระหว่างทีมศิษย์ปัจจุบัน พบ ทีมศิษย์เก่าที่จบใหม่  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.25-15.30 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นั่งบนอัฒจันทร์ตามสี ณ สนามฟุตบอล 2 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นั่งบนอัฒจันทร์ ณ อาคารเอเทียนกรางซ์  สนามกีฬา (สนามฟุตบอล 2) และอาคารเอเทียนกรางซ์
13.30-13.35 ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารถึงปะรำพิธี นักเรียนและนักกีฬาเคารพประธานในพิธี (วงโยธวาทิตนำนักกีฬาทีมศิษย์เก่าฯ เข้าสู่สนามเพื่อเคารพประธานในพิธี และบรรเลงเพลงมาร์ชอัสสัมชัญ)  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.35-13.40 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.40-13.45 ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (วงโยธวทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.45-13.50 การแสดงของวงโยธวาทิต  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
13.50-14.30 การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง ระหว่าง ทีมศิษย์ปัจจุบัน พบ ทีมศิษย์เก่า  อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
13.50-15.50 การแข่งขันฟุตบอลคู่ก่อนเวลา คู่ที่ 2 ระหว่างทีมครูอาวุโส พบ ศิษย์เก่าอาวุโส และ คู่ที่ 3 ระหว่างทีมศิษย์เก่า พบ ศิษย์ศิษย์ปัจจุบัน  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
14.30-16.30

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ระหว่าง ทีมศิษยืปัจจุบัน พบ ทีมศิษย์เก่า และทีมครู ACL พบ ทีมศิษย์เก่า

 อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
17.00-20.00

งานเลี้ยงสังสรรค์ กีฬาประเพณีวันอัสสัมชัญ

- นักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันในอาคารเอเทียนกรางซ์

- รับประทานอาหาร เพลินเพลงตามอัธยาศัย

- ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ

- มอบถ้วยรางวัล รางวัลชนะเลิศแก่ทีมนักกีฬา

- ตัวแทนศิษย์เก่า กล่าวแสดงความรู้สึก

- ร่วมกันร้องเพลง น้ำเงิน - ขาว

- รับประทานอาหาร เพลินเพลงตามอัธยาศัย

 อาคารยิมเนเชียม(สนามในโรงยิมเนเซียม)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ....

6.2.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม

6.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน

6.2.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ
- 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่ากับนายกสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี วันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep