กำหนดการ

วันที่ 12 กันยายน 2562

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์

สถานที่ อาคารเอเทียนกรางซ์

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.55-14.00

แข่งขันฟุตบอลคู่ปิดสนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคู่ชิงชนะเลิศ ( นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ขึ้นนั่งบนอัฒจันทร์ตามสี )

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)
14.00-14.10

นักกีฬาทุกประเภท แต่ละสี เข้าแถวตามสีของตนเอง (แถวตอนเรียง 6 ตามแผนผัง)เตรียมความพร้อมจัดรูปขบวนในการเข้าร่วมพิธีปิด ณ อาคารเอเทียนกรางซ์

 อาคารเอเทียนกรางซ์
14.00-14.10

ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารมาถึงห้องรับรอง อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 1 

ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร ออกจากห้องรับรอง มาถึง ณ อาคารเอทียนกรางซ์

(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงต้อนรับประธานในพิธี)

 อาคารเอเทียนกรางซ์
14.10-14.12

ประธานในพิธี และคณะผู้ร่วมบริหารขึ้นสู่ปะรำพิธี เคารพประธานในพิธี (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสดุดีอัสสัมชัญ)

 
14.12-14.14

ประธานคณะกรรมการดำเดินงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 อาคารเอทียนกรางซ์
14.14-14.40

ประธานในพิธี มอบรางวัลให้นักกีฬาแต่ละสีที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน ตามลำดับ - นักกีฬายอดเยี่ยม แต่ละชนิดกีฬา แต่ละชั้น - - รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 - แต่ละชนิดกีฬา แต่ละชั้น

 อาคารเอทียนกรางซ์
14.40-15.00

ประธานกล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขัน กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 อาคารเอเทียนกรางซ์
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ....

6.1.5 จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดกิจกรรม

6.1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงาน

6.1.7 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน เพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์
- 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- เสร็จสิ้นการแข่งขันทุประเภท (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกีฬา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep