กำหนดการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-12.00

กิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.13.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.13.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.13.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (D)

6.13.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.13.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.13.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6
- 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดเตรียมงานของนักเรียน ม.6กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- พิธีกราบบูรพาจาารย์ และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- ดำเนินกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้น ม.6 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep