กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-07.55

นักเรียนเข้าแถว เช้าตามปกติ เคารพธงชาติ และสวดภาวนา ณ ลานรูปปั้นพระแม่มารีย์ อาคารอัสสัมชัญ

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
07.50-07.55 รับรอง ประธานในพิธี (บาทหลวง เมารีซีโอ โปลันโก) คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า คณะผู้ร่วมบริหาร และแขกผู้มีเกียรติ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
08.00-08.05

ประธานในพิธี (บาทหลวง เมารีซีโอ โปลันโก) คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงต้อนรับ)

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.05-08.08

ผู้อำนวยการโรงเรียน (ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา) อ่านบทสดุดีพระแม่มารีย์

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.08-08.20

ตัวแทนนักเรียน อ่านบทสดุดีพระแม่มารีย์ (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน)

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.20-08.35

พิธีถวายสักการะแด่พระแม่มารีย์

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.20-08.22

การรำโปรยดอกไม้ ในพิธีถวายสัการะแม่พระ

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.35-08.40

วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงราชินีสวรรค์

 อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.40-08.50 ประธาน คณะภราดา แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
08.50-08.55 ตั้งขบวน เพื่ออัญเชิญรูปปั้นพระแม่มารีย์ (วงโยธวาทิตนำขบวนแห่ไม้กางเขน เสลี่ยง  อาคารอัสสัมชัญ บริเวณรูปปั้นแม่พระ
09.00-09.15

เคลื่อนขบวนแห่แม่พระ ไปตามเส้นทางที่กำหนด

 ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ หน้าแม่พระ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (D)

6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.6.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)
- 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep