กำหนดการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.50-08.00

นักเรียนทุกระดับ เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ อาคารเอเทียนกรางซ์

 อาคารยิมเนเชียม เอเทียนกรางซ์
08.00-08.05

คณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ อาคารเอเทียนกรางซ์

 อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
08.05-00.07

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีอัสสัมชัญ)

 อาคารยิมเนเชียม อาคารเอเทียนกรางซ์
08.07-08.15 ประธานในพิธีฯ ลงนามถวายพระพร  อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
08.15-08.16 ประธานในพิธีฯ ขึ้นเวทีไปยังโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ (คำนับ)  อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
08.16-08.18 ประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ออก วางไว้ที่ข้างพานธูปเทียนแพ และวางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน ถวายความเคารพ (คำนับ) พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับผู้ร่วมพิธีฯ และกลับมาประจำที่  อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
08.18-08.24 ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วถวายความเคารพ (คำนับ) พร้อมกับผู้ร่วมพิธีฯ  อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
08.24-08.30 วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี  อาคารยิมเนเชียม( (เอเทียนกรางซ์ )
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.5.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (D)

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.5.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62)
- 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม พิธีถวายพระพร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep