กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-11.30 พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 151 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.13.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดรูปแบบงาน และมอบหมายงาน

6.13.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงานดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.13.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

6.13.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.13.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.13.7 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.13.8 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
- 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 2 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep