Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น +

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.13.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดรูปแบบงาน และมอบหมายงาน

6.13.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงานดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.13.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง

6.13.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.13.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.13.7 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.13.8 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
- 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- พิธีซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-11.30 พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช) มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ