กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

วันสุนทรภู่

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-09.00 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าหอประชุมสุวรรณสมโภช  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
09.00-11.30 กิจกรรมวันสุนทรภู่ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์”  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13.00-13.10 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เข้าหอประชุมสุวรรณสมโภช  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13.10-15.30 กิจกรรมวันสุนทรภู่ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่ (P)

6.1.2 ศึกษา ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันสุนทรภู่ (P)

6.1.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันสุนทรภู่ (D)

- คัดลายมือ

- ระบายสีตัวละครที่เป็นผลงานของสุนทรภู่

- อ่านประวัติและผลงานของสุนทรภู่หน้าแถวตอนเช้า

- ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่หน้าแถวตอนเช้า

- แต่งคำประพันธ์ กลอน 8

- อ่านทำนองเสนาะบทอาขยาน

- ทดสอบหลักภาษา 

- เขียนเรียงความ “สุนทรภู่อัจฉริยะกวีศรีสยาม”

6.1.5  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่
- ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ วาดภาพ ทดสอบหลักภาษา และการเขียนเรียงความ (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- แข่งขันทักษะทางวิชาการคัดลายมือ ท่องบทอาขยาน และแต่งคำประพันธ์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- แข่งขันแฟนพันธ์ุแท้สุนทรภู่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- วันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep