กำหนดการ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

วันภาษาไทย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.10-07.35 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เห็นคุณค่าภาษาไทยผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน  ห้องประชาสัมพันธ์
08.00-08.15 เล่าประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยและเชิญชวนอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่  หน้าแถวในแต่ละระดับชั้น
12.50-13.50

จัดแข่งขันเขียนเรียงความวันภาษาไทยแห่งชาติ

 ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ (P)

6.2.2 ศึกษา ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน (P)

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (P)

6.2.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (D)

- จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตอนเช้า รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย

- ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยและเชิญชวนให้  เพื่อน ๆ ช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป

- จัดกิจกรรมการเขียนเรียงความ เรื่อง“วันภาษาไทยแห่งชาติ”ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” จำนวน 2 บท  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- จัดป้ายนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยและการอนุรักษ์ภาษาไทยตามจุดต่าง ๆ

6.2.5  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (C)

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (C)

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมาวันภาษาไทยแห่งชาติในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมแข่งขันคัดลายมือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมแข่งขันท่องบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- วันภาษาไทย (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- จัดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอน 8 หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- วัดประเมินผลงานการแข่งขันของนักเรียน/วัดประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภาษาไทยไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 29 ก.ค. 2562)
- ุ6.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep