กำหนดการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.00-15.30 สถาบัน MED POINT มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ื6ไปศึกษาต่อประเทศจีน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ

6.5.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ติดต่อมหาวิทยาลัย  สถาบันต่างๆ หน่วยงานต่าง ๆชุมชน ศิษย์เก่ามาให้ความรู้กับนักเรียน

6.5.3 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6.5.4 ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด

6.5.5  นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ
- 6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- สถาบันMED POINTมาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ไปศึกษาต่อประเทศจีน (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแนะแนวนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่6 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- 6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมส่งเสริมงานบริการแนะแนว 5 บริการหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานแนะแนว


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep