กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง

6.14.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.14.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.14.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.14.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (D)

6.14.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.14.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.14.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
- 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 25 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายระดับสายชั้น ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep