กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2562

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep