กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-08.30

รับรองอาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ ณ ห้องธุรการฝ่ายปฐมวัย

 อาคารเรียนเซ็นต์แมรี่
08.30-08.50

นิเทศการสอนห้อง 3/1

 อาคารเซนต์แมรี่
08.50-09.10

นิเทศการสอนห้อง 3/2

 อาคารเซนต์แมรี่
09.10-09.30

นิเทศการสอนห้อง 3/3

 อาคารเซนต์แมรี่
09.50-10.10

นิเทศการสอนห้อง 3/4

 อาคารเซนต์แมรี่
10.10-10.30

นิเทศการสอนห้อง 3/6

 อาคารเซนต์แมรี่
10.30-10.50

นิเทศการสอนห้อง 3/7

 อาคารเซนต์แมรี่
11.00

เสร็จสิ้นการนิเทศการสอน

 อาคารเซนต์แมรี่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมนิเทศการสอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมนิเทศการสอน
- กิจกรรมนิเทศการสอน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- จัดทำตารางนิเทศการสอน (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผล การฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 4 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอนภายนอก วันที่ 5 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- สรุปผลและจัดทำรายงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- นำผลการนิเทศประเมอนมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่องไป ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมนิเทศการสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep