กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (D)

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
- 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้นพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (P) (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(P) (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D) (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C) (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep