กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2563

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ

6.1.1 กำหนดเครื่องมือ วิธีการในการตรวจเช็ค              

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คอาคารเรียนและอาคารประกอบ        

6.1.3 ทำการตรวจเช็คอาคารเรียน อาคารประกอบตามปฏิทิน 

6.1.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding" (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep