กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 เปิดงาน แบ่งกลุ่มนักเรียนแจกอุกปกรณ์ (LEGO MINDSTORMS EV3)ใช้ในการอบรม  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้อง Robot)
08.30-10.00 การสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเดินตามเส้น (LINE FOLLOW)  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้อง Robot)
10.00-10.30 *** พัก 30 นาที ***  
10.30-12.00 เปิดสนามซ้อมหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเดินตามเส้น (LINE FOLLOW)  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้อง Robot)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 เปิดสนามซ้อมหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมเดินตามเส้น (LINE FOLLOW) และเตรียมหุ่นยนต์ให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้อง Robot)
14.00-14.15 *** พัก 15 นาที ***  
14.15-15.00 เริ่มการแข่งขัน แข่งขัน Robot line Follower fastest challenge  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้อง Robot)
15.00-15.30 พิธีมอบรางวัล (รางวัลเกียรติบัตร ป้ายรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง) ปิดงาน  อาคารเซนต์ฟิลิป(ใต้อาคาร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ
  - กติกาการแข่งขัน

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประธาน
     
 • ประธาน

 
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน (P)
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)
6.3.4 ดำเนินการตามปฏิบัติงาน (D)
         6.3.4.1 ค่าย Robot ป.1-3
         6.3.4.2 ค่าย Robot ป.4-ม.6
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาาน (C)
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางเผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
- 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 13 ก.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep