กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

6.3 กิจกรรม ค่าย Robot

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)
6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน (P)
6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)
6.3.4 ดำเนินการตามปฏิบัติงาน (D)
         6.3.4.1 ค่าย Robot ป.1-3
         6.3.4.2 ค่าย Robot ป.4-ม.6
6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)
6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาาน (C)
6.3.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางเผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรม ค่าย Robot
- 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กำหนดการ ค่าย Robot ป1-3 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ROBOT VS Ping-Pong Challenge (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- กำหนดการ ค่าย Robot ป.4 - ม.6 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 13 ก.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep