กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.10-09.45 ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ห้องประชุม ACL 1
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -


แผนงาน : จัดระบบการบริหาร และบริการด้านงานบัญชี-งบประมาณ การบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน มููลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี (งานบัญชี-งบประมาณ)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบัญชีและงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep