กำหนดการ

วันที่ 26 เมษายน 2553

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ประธานกรรมการ
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ 4.1.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด 4.1.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ 4.1.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ 4.1.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.7 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ 4.1.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด 4.1.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย 4.1.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ 4.1.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ 4.1.6การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.1.7 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานลูกเสือ เนตรนารี (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนงานลูกเสือ เนตรนารี (วันที่ 0 543)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- 2.2 สรุปการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.2 สรุปการปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- 6.8ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆเช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์ผลสรุปการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 0 543)
- ทดสอบ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) (วันที่ 0 543)
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 0 543)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 1.5.หัวหน้างาน ตามโครงสร้างการบริหารงานวัดและ ประเมินผลจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินการ ดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.3. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานวัดและประเมิน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.4. จัดทำภาระงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานวัด และประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานวัดและ ประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 1.2. กำหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบาย การบริหาร จัดการศึกษาของงานวัดและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- 1.5.หัวหน้างาน ตามโครงสร้างการบริหารงานวัดและ ประเมินผลจัดทำแผนงาน โครงการ และปฏิทินการ ดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- 1.4. จัดทำภาระงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานวัด และประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- 1.3. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานวัดและประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานวัดและ ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- สิ้นสุด 1.2. กำหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบาย การบริหาร จัดการศึกษาของงานวัดและประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการงาน อภิบาล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2ขั้ั้นดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.1กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน ตาม โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นกำกับติดตาม (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.2การบันทึกของระบบฐานข้อมูลทางการเงิน และบัญชี และระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.4. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้าน งบประมาณให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และ โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และ โรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการ ดำเนินการของแต่ละกิจกรรมในแต่ละงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 2.3 ดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP ตามโครงสร้าง งานกิจการนักเรียนของแผนกด้านต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.3 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมของฝ่ายแผนก (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.ขั้นตอนดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.4 จัดทำแผนการวางแผนบริหารการเงินและงบประมาณประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาของฝ่าย (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 1.1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 ดำเนินงานตามบทพรรณนางาน (งานประจำ) และ ตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3. ประชุมวางแผน การดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.4. นำเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.5. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.6. กำหนดโครงการ/ กิจกรรม พิเศษเพื่อพัฒนางานวัด และประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.7. กิจกรรมการจัดทำบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.12. ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.13. มีการดำเนินงานตามแผนมีการสรุปข้อมูลและรายงานเป็นภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.14. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถออกนอกสถานที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.15. จัดตารางการให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.16. จัดตารางการการขับรถ ให้พนักงานขับรถให้มีความเหมาะสม กับส้นทางเดินรถ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.17. ประสานพนักงานขับรถ และผู้ขอใช้บริการตามวันเวลาที่ขอบริการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.18. ประสานงานกับฝ่าย/แผนกในการดำเนินตามกิจกรรมตามปฏิทินของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.2 คัดสรร สรรหา บุคลากรไทย / ต่างประเทศแต่งตั้ง บรรจุ ถอดถอน เกษียณอายุ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.3 ดำเนินการสวัสดิการ ตามระเบียบของโรงเรียน และตามระเบียบของ สช. (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.4 ดำเนินการ การขอใบรับอนุญาตทำงานของครูต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.5 ดำเนินการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง กับ สนง.กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.6 ดำเนินการ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กับ คุรุสภา (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.7 ดำเนินการ ขอสมัครเป็น สมาชิก ชพค ชพส.กับ สำนักงาน สกสค. (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.8. ดำเนินการ ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.9. เก็บรวมรวมข้อมูลให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.10 กำหนดหน้าที่ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 2.8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวัดและ ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- 1 ขั้นวางแผน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การทำแผนงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การทำแผนงาน (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- test (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การอบรมครู (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- š (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʪ. (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʷ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ATCI (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʷ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- 2.1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานปฏิทินการกำกับ (วันที่ 15 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- ๪ (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 Ἱ (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 2.1. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานปฏิทินการกำกับ (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 Ἱ (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- ;Ǫ (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- 2.2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน โครงการ (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- þ (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- þ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- ʪ. (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ͺ (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- ais (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- þ (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ʶҺѹ (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ʡʤ (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ʹ (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- superbook (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 35 (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ACC (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ACC (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ๪ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 35 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- (วันที่ 26 ธ.ค. 2557)
- ประชุม วางแผน ดำเนินการ เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินงานตามแผนงาน สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ʶҺ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- þ (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʶҹյ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- SRC (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ๪ (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนิน ตามแผนงาน โครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.2. ออกแบบเครื่องมือ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดและตาม วัตถุประสงค์การดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.3.กำกับติดตาม งาน และให้ข้อเสนอ เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ได้รับการประเมินพัฒนาการปฏิบัติงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.4. รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- LCCT (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- ʡʤ. (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ͧ (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- workshop summer (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- š (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- š (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- Lcct (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- ʹ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ʹ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- þ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- 3.1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนิน ตามแผนงาน โครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 3.2. ออกแบบเครื่องมือ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดและตาม วัตถุประสงค์การดำเนินงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 3.3.กำกับติดตาม งาน และให้ข้อเสนอ เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ได้รับการประเมินพัฒนาการปฏิบัติงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 3.4. รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.1.สรุปผลการประเมินและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.2.นำเสนอแนวทางปรับปรับพัฒนางานแก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนปรับปรุง พัฒนางานร่วมกัน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ACC (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- ACN (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 ȸ 04131/ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาของฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 1.2 ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาของฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.4 จัดทำแผนการวางแผนบริหารการเงินและงบประมาณประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.ขั้นตอนดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.3 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมของฝ่ายแผนก (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1.1. ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของปีที่ผ่านมาเพื่อวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.1 ดำเนินงานตามบทพรรณนางาน (งานประจำ) และ ตามปฏิทินงานวัดและประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.3. ประชุมวางแผน การดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ งาน โครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.4. นำเสนอขออนุมัติงบประมาณตามแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.5. ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.6. กำหนดโครงการ/ กิจกรรม พิเศษเพื่อพัฒนางานวัด และประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.7. กิจกรรมการจัดทำบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.12. ดำเนินงานตามระบบงานสารบรรณ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.13. มีการดำเนินงานตามแผนมีการสรุปข้อมูลและรายงานเป็นภาคเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.14. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถออกนอกสถานที่ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.15. จัดตารางการให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.16. จัดตารางการการขับรถ ให้พนักงานขับรถให้มีความเหมาะสม กับส้นทางเดินรถ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.17. ประสานพนักงานขับรถ และผู้ขอใช้บริการตามวันเวลาที่ขอบริการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.18. ประสานงานกับฝ่าย/แผนกในการดำเนินตามกิจกรรมตามปฏิทินของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 คัดสรร สรรหา บุคลากรไทย / ต่างประเทศแต่งตั้ง บรรจุ ถอดถอน เกษียณอายุ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ดำเนินการสวัสดิการ ตามระเบียบของโรงเรียน และตามระเบียบของ สช. (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.4 ดำเนินการ การขอใบรับอนุญาตทำงานของครูต่างประเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.5 ดำเนินการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง กับ สนง.กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.6 ดำเนินการ ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กับ คุรุสภา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.7 ดำเนินการ ขอสมัครเป็น สมาชิก ชพค ชพส.กับ สำนักงาน สกสค. (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.8. ดำเนินการ ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลขอใบอนุญาตต่าง ๆ กับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.9. เก็บรวมรวมข้อมูลให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.10 กำหนดหน้าที่ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 2.8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวัดและ ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.1.สรุปผลการประเมินและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 4.2.นำเสนอแนวทางปรับปรับพัฒนางานแก่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนปรับปรุง พัฒนางานร่วมกัน (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- 2.3 ดำเนินงานการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีระบบการตรวจสอบรายการ รายรับ-รายจ่าย มีการสรุปข้อมูลและการรายงานเป็นปัจจุบัน (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการงาน อภิบาล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2ขั้ั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน ตาม โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นกำกับติดตาม (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2การบันทึกของระบบฐานข้อมูลทางการเงิน และบัญชี และระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 2.3 ดำเนินงานการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มีระบบการตรวจสอบรายการ รายรับ-รายจ่าย มีการสรุปข้อมูลและการรายงานเป็นปัจจุบัน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.4. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูลด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้าน งบประมาณให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และ โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และ โรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการ ดำเนินการของแต่ละกิจกรรมในแต่ละงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.3 ดำเนินงานกิจการนักเรียนแผนก CEP ตามโครงสร้าง งานกิจการนักเรียนของแผนกด้านต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 3.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 8 พ.ค. 2558)
- ขั้นงางแผน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ขั้นงางแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- š (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- GCP (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- š (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ʪ. (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- ˹ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ʪ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ͧ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- þ (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- š (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- þ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ͺ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ptt (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- þ. (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ¡ (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 ͹حҵ (วันที่ 25 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- ʪ (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ค. 2558)
- สิ้นสุด ประชุม วางแผน ดำเนินการ เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ วางแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินงานตามแผนงาน สรุปผลการดำเนินการ (วันที่ 31 ก.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- canon (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- ;Ǫ (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʪ. (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- RAC (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- DKSH (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ͪ (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- þ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ʹ (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- afs (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- LCCT (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ʶҺѹ (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ʷ (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ʡʤ (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ACE (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- Ẻ (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- ;Ǫ (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- ࢵ 35 (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 28 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 5 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- 1. นำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- จัดทำร่างแผน (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- ᨡ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- Ἱ (วันที่ 20 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- ͺ (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 21 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ¡ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ¡ (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 1. นำผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 30 พ.ย. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ภาระงานสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ʶҹ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- อบรมระบบ SWIS (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ࢵ 1 (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด ภาระงานสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 31 ธ.ค. 2558)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ˹ѧ (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- ࢵ 1 (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- testsdfds (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- xxx (วันที่ 17 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด testsdfds (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 9 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ˹ѧ (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ȸ 04131/ (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- กำกับ ติดตาม / ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาการระดับปฐมวัย (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- ⤤ç (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 15 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- นำผลการผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนนำไปเป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 21 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- Ἱ (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 29 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 31 มี.ค. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 11 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ประชุมวิชาการปฐมวัย (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด นำผลการผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนนำไปเป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการระดับปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 12 พ.ค. 2559)
- 1. ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2559)
- 2. จัดทำปฏิทินการกำกับ/ติดตาม/รวบรวม ผลการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ ละฝ่ายในแต่ละเดือนตลอดปีการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ตอบสนอง เป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของ ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- . นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการรับทราบ ข้อมูลและนำผลไป ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- นำผลสรุปภาพรวมของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาพัฒนาปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำกับ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของฝ่ายต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 18 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 19 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 25 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 28 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- . นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการรับทราบ ข้อมูลและนำผลไป ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด นำผลสรุปภาพรวมของทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาพัฒนาปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 11 มิ.ย. 2559)
- ¡ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ͹ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- ͹ (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- Ἱ (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- ¡ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- วันสำคัญ (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการระดับปฐมวัย (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด กำกับ ติดตาม / ประเมินผลการปฏิบัติงาน วิชาการระดับปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กิจกรรมจัดซื้อสื่อ แบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ติดตาม และรวบรวบผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของฝ่ายต่างๆ (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 14 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของ ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด กำกับ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของฝ่ายต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. จัดทำปฏิทินการกำกับ/ติดตาม/รวบรวม ผลการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ ละฝ่ายในแต่ละเดือนตลอดปีการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ดำเนินงานทุกแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ตอบสนอง เป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด ติดตาม และรวบรวบผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของฝ่ายต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- สิ้นสุด 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 2. ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- นำเสนอผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต่อคณะ กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- นำเสนอผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต่อคณะ กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.1 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.2 กิจกรรม English/Chinese On Air (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 6.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม English/Chinese On Air (P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Morning Program (P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Morning Program (P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม Morning Program (P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม English/Chinese On Air (P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- จัดทำปฎิทินปฎิบัติงานกิจกรรม English/Chinese On Air(P) (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- 6.12 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- แต่งตั้งกรรมการงานโยธวาทิต (วันที่ 1 ธ.ค. 2561)
- Chiayi City International Wind Band Festival 2019 (วันที่ 24 ธ.ค. 2561)
- . ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด . ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.พ. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงำน (วันที่ 11 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงำน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้้้้้้้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหนวยงานประจำปี (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 16 มี.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ (วันที่ 23 มี.ค. 2562)
- 6.4.กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ (วันที่ 25 มี.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด แต่งตั้งกรรมการงานโยธวาทิต (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการ ดำเนินงานของหนวยงานประจำปี (วันที่ 29 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ข้้้้้้้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ หน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โรงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงานดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุรภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 31 มี.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.1 ศึกษาข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆของปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป๋าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.1 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่งอมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป๋าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4.กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1.บริหารงานศูนย์ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3.กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมโดยใช้มาตรฐานภาษาอังกฤษ Cambridge (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดั (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมหลักสูตรและการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมประกวดสื่อ / นวัตกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.5.การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมและการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.6. การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1. การสำรวจกิจกรรมชุมนุมที่จะจัดขึ้น ในปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2. การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3. การจัดกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 - 2/2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4. การสรุปยอดจำนวนกิจกรรมชุมนุมที่ตั้งขึ้นในแต่ละภาคเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทสการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2. ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 - 2/2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3. กำกับติดตามการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4.การประเมินผลการนิเทศในภาพรวมและการสำรวจความพึงพอใจต่อการนิเทศการเรียนการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.16.กิจกรรมสรรหาบุคลากร (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรมทะเบียนนักเรียน และ โปรแกรมงานวัดและประเมินผล) (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.12 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.8 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1. การวางแผนการบริหารและการพัฒนางานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมหลักสูตรและการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.12 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.11 กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.13 กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.16 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.15 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานนิเทศ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 กิจกรรมหลักสูตรและการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมหนอนหนังสือตัวน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.6 กิจกรรม English is fun (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.8 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.9 กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.10 กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.13 กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.6 กิจกรรม Smart reader kids (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรม English is fun (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.8 กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.9 กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.10 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 6.1 กิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ (วันที่ 2 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสรรหาบุคลากร (วันที่ 2 เม.ย. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสรรหาบุคลากร (วันที่ 3 เม.ย. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสรรหาบุคลากร (วันที่ 4 เม.ย. 2562)
- 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนิตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิชาการฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานบริหารสายชั้น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานบริหารสายชั้น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมนิเทศการสอน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมวัดและประเมินผล (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมประกวดสื่อการสอน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานบริหารสายชั้น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.3 กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.6 กิจกรรมประกวด Smart Classroom (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.8 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.9 กิจกรรมสวัสดิภาพ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.10 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานสายชั้น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานสายชั้น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.3กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.6 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.8 กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมแข่งขันทักษะภายนอก (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรม (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.14 กิจกรรมวันวิชาการ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม Explorer kids (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.18 กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอน CEP (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม Smart reader kids (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม Morning Program (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.9 กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม Cool Kids Camp (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.14 กิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Smart Reader Kids (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรบริหารวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.17 กิจกรรม Explorer kids (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยอาเซียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.1 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจรรม Explorer kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูน้อยเทคโนโลยี (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมคลินิกพัฒนาการ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Junior Robotic (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมผลิตสื่อ / นวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะภายนอก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผล การ) ปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 12 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 15 เม.ย. 2562)
- 6.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- 6.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ (วันที่ 18 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 19 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 2.1 ศึกษาข้อมูลที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านสื่อต่างๆของปีการศึกษา 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป๋าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 4.1 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่งอมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป๋าหมายของการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่................................. (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดั (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 7 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.5 การจัดหาสินค้า ( วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์, สินค้า ) (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.6 การตรวจรับสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.7 การผลิต (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.8 การจำหน่ายสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.9 การสรุปยอดจำหน่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงาน ของงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.5 การจัดหาสินค้า (วัตถุดิบในการผลิต ,อุปกรณ์สินค้า ) (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 7 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 6.4 การสำรวจสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- .กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานรับนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 บริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจำสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- .กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานยานพาหนะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายสำนัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ทะเบียนสถิติ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน สารบรรณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- .ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- .กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานกับ ครูและนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. เพื่อกิจกรรมหรือวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยปฏิบัติตามนโยบายของทางโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. เพื่อรับผิดชอบงานด้านปกครองนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.1........... (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.2.............. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.3 ...... (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารแผนกการเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมโภชนาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน1ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน โภชนาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง (สาระทัศนศิลป์) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานการเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กำกับติดตามสนับสนุนให้มี การจัดระบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนและครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมการบริการสนเทศ (Information Service) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ และด้านทรัพย์สินให้กับบุคลากรในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมการบริการสำรวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน............................................ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงบประมาณการเงิน การบัญชี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่................................. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กำกับติดตาม สนับสนุนให้มีการจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพือยกระดับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบ การจัดการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในโครงการ Smart TECH cและ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงานกำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การแนะแนวการศึกษาต่อ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บริหารแผนกธุรการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 กำกับติดตามสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9งานธุรการฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตรและการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำหนดคุณภาพท่ีคาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดตาราง แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562ประจำภาคเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ครั้งที่ 3 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ทะเบียนสถิติ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานครุ้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานของกิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำภาคเรียน ที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน ศูนย์ผลิตเอกสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1........... 4.1.2.............. 4.1.3 ...... 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่................................. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1. กิจกรรมการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2. กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1. กิจกรรมบริหารงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Morning Program (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.1 กิจกรรม Morning Program (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.2 กิจกรรม English/Chinese On Air (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1.3 กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล (ครู) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Home Room (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1. กิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5. กิจกรรม Moral Lesson from daily life (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4. กิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5. กิจกรรม ACL Crossword Competition (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6. กิจกรรม Building global friendship through video conferencing (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3กิจกรรมติดตามระเบียบวินัยนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมส่งเสริมกาารเรียนการสอนการงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชึพตามหน้าที่ปฎิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมตรวจสารเสพติด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คำดหวัง และ เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานโยกย้าย ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การบริการด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ ครั้งที่................................. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.16 กิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.12 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.15 กิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Home Room (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสายชั้น (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมทางดนตรีและการแสดงสู่ชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.11 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมศึกษาดูงานโยธวาทิต (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5.กิจกรรมอบรมสัมมนาครูและบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุุ6.3 กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุุ6.2 กิจกรรมการบริการจัดวางตัวบุคคล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมการบริการติดตามผล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมการบริหารงานคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมกิจกรรม ACL สะอาดด้วยมือเรา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมจัดทำเสื้อคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (งบจัดหา) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุุุ6.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยและเขียนความเรียงขั้นสูง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำห้อง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 ประกวดความเรียงขั้นสูง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.7 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการทำหนังสือเล่มเล็ก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.8 กิจกรรมทดสอบการอ่านและการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 กิจกรรมเขียนศัพท์ภาษาไทย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรม Home Room (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมกีฬาอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันกรีฑา-กีฬาภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต Stack (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู* (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมงานบริหารแผนกกิจกรรม* (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานจ่ายเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.16 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมบริหารแผนกกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมวันไหว้ครู (13 มิ.ย. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์ (11 - 19 ก.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 ก.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (9 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ (4 ธ.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9 กิจกรรมวันคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.11 กิจกรรม Charity Night 2019 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.12 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.14 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.15 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งดจัดกิจกรรม) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.17 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารแผนกกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6.กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานระเบียบวินัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 โครการแข่งขันกีฬาอัสสัมชัญคัพ มีการแข่งขัน 3 กีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอลและการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 โครงการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ครเบรียลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 โครงการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9 โครงการเสริมกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณนักกีฬา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.10 โครงการจัดทำเสื้อนักกีฬา ตัวแทนโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.17 กิจกรรมบรรจุ ถอดถอน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.18 กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของงานสารบรรณ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่ง-ประกาศของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 การดำเนินการบันทึกการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6.การดำเนินการจัดพิมพ์ซองและจัดส่งหนังสือ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7.การให้บริการการใช้เครื่องโทรสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 การประสานโทรศัพท์ภายนอกที่ติดต่อมายังหน่วยงานภายใน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 การดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางที่เลื่อนชั้น ระดับชั้น อ.1 ป.1 ม.1 ม.4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 การซ่อมบำรุง การดูแลยานพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 การให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 การทำความสะอาดยานพาหนะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมงานบริหารฝ่ายปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27 - 31 พ.ค. 2562) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.11 วางแผนจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรของโครงการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 จัดระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรที่สอนในโครงการให้ได้รับการพัฒนา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.7 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ STEM (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.8 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มพิเศษ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมเทศกาลสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 บริหารแผนกธุรการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.10 กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี- (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.21 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การสำรวจทรัพย์สินประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การพัฒนาบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2.งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงานกำหนดการตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมายคู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ )ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.1งานสวัสดิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.2งานรักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียนในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4การจัดระบบดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนของเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.3กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.6จัดซื้ออุปกรณ์ในงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.4ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ึ7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ึ7.3 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของนโยบายแผนและกำกับติตามครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.4 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตามครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.15 กิจกรรม Happy Birthday (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.15 กิจกรรม Happy Birthday (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.11 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.12 กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับมัธยม (ต่างประเทศ) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ุ6.14 กิจกรรมค่าย Robot ณ เมืองกุยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาภายในประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.14 กิจกรรมการแสดง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.9 งานบริหารกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6.19 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนิตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารกลุ่มสาระฯ ศิลปะ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามปฏิทินประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนและ มอบหมำยงำน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร (วันที่ 2 พ.ค. 2562)
- 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน (วันที่ 3 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 3 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิการบุคลากร (วันที่ 3 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานบริหารกิจกรรม (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมกรรมกิจกรรมศิลปินน้อย ACL (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผน กิจกรรมสวัสดิการบุคลากร (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจัดซื้อสื่อแบบเรียนและจัดแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- งานบริหารกิจกรรม (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กำหนดการ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมการแสดง (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมหนูน้อยอาสา (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL. (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์/ ป้ายนิเทศ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.12 กิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.13 กิจกรรมสู่โลกกว้าง (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.14 กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL. (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาล (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- สำรวจความต้องการสื่อ, ของเล่นในห้องเรียนแต่ละระดับชั้นปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหนูน้อยสุขภาพดี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวด Smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.11 กิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรมมสายรักนอกรั้ว ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- 6.8 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมดูแลสุขภาพนักเรียนปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ตั้งแต่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยเอกชน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ปฐมวัย(P) (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโยคะมหัศจรรย์ (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมโภชนาการ (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ศึกษาสภาพปัญหา และการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL ในปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียน ระดับปฐมวัย โดยผ่านงานจัดซื้อ (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและสนใจควบคู่กับสุนทรียภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดบุคลากรครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามกำหนดสำหรับกิจกรรมในโอกาสต่างๆ (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 12 พ.ค. 2562)
- การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมสายรักนอกรั้ว (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานแข่งขันทักษะภายนอก (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานและดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา จากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม Smart reader kids (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกาาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEO ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเศรษฐีน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและดำเนินงานปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/แบบเรียนตามแผนที่กำหนด โดยผ่านงานจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานงานสายชั้น ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจดรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- กำหนดจุดในการปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลเวรปลอดภัยในกิจกรรมสวัสดิภาพ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานหนูน้อยมารยาทงาม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนแนวทางการจัดงานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Explorer Kids ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฎิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEPฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำปฏิทิน Explorer kids (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Morning Program ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการสอน ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกิจกรรมเด็กวิทย์คิดสนุก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานโภชนาการ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทะเบียน-สถิติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 การจัดทำเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 การจัดสอบวัดผลภาคทฤษฎี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.3 บริการดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 ดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบ SWIS (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 การพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.9 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6 จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 การชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 การประชำสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่ำงๆ เช่น Facebook, @Line, TV signage, Website (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.3 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.3 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมผู้นำเยาวชน วาย.ซี.เอส (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา (8 - 12 ก.ค. 62) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 (26 ก.ค.62) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมวันรพี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- รับนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้ที่ 1 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อสื่อ/ของเล่นตามแผนที่กำหนดโดยผ่านการจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมวันสันติภาพสากล (16 ก.ย.62) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมวันปิยมหาราช (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน (10 - 11 ม.ค.62) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย.62) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตำมหน้าที่ปฏิบัติของ บุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6กิจกรรมผู้นำเยาวชน วาย.ซี.เอส (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.10อบรมสัมมนาผู้ประสานงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.11 กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป, ปฏิทินฝ่ายบริหารทั่วไป, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านบริการ (อาคาร สถานที่ โภชนาการ) เพื่อให้การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ ของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณนางาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ชี้แจงให้ครูรับทราบบทบาทหน้าที่ในจุดที่รับผิดชอบรวมทั้งแจกบันทึกอุบัติเหตุประจำห้องเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยานพาหนะ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าสายชั้น (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดซื้อของเล่นตามแผนที่ได้กำหนดโดยผ่านการจัดซื้อ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด .แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.4 โครงการสอบมาตรฐานทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน Music and Dance Talent Competition (สาระดนตรี) (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.. (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและชี้แจ้งดำเนินการตามปฎิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมปฐมห้องพยาบาล (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด จัดประชุม ศึกษาสถานการณ์ วางแผนปฏิบัติงานประจำปีและจัดทำงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน วางแผน วางเป้าหมาย เตรียมการ ควบคุมการกระจายงานให้บุคลากร และนักเรียนในกิจกรรมรับผิดชอบ ทั้งงานประจำและเฉพาะกิจรวมถึงการเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- เสนอแผนงาน/ โครงการที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน กิจกรรม และบุคลากร มีแผนปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ พ.ร.บ. การศึกษาของชาติ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมร้องประสานเสียง (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรม ACL Music Festival 2019 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและการแสดงภายนอก (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีในงานแสดง (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมโยธวาทิตสู่ชุมชน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมประกวดวงโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมจัดหาทุนสนับสนุนวงโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.8 กิจกรรมบริหารงานโยธวาทิต (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.3 งานหนังสือรับรองต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.1กิจกรรมคำสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมผู้นำเยาวชน Y.C.S (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องเรียนดนตรี (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงานกำหนดการตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมายคู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ )ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.5 งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- จัดตารางอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการพร้อมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมห้องปฐมพยาบาลครูร่วมกันทำข้อตกลงในการใช้เวชภัณฑ์์และห้องปฐมพยาบาล (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมรักชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประสานงานหัวหน้าสายชั้นจัดตัวแทนครูสายชั้นละ2คน เป็นกรรมการตรวจประเมินห้องเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประชาสัมพันธ์/ป้ายนิเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมปรับปรุงห้องบอลแลนด์ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามหลัก PDCA เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารโครงการพิเศษ CEP (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงการฝึกปฏิบัติโยคะรวมของแต่ละระดับชั้น (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของกิจกรรมส่งเสริมธรรมะหนูน้อย ACL (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรถภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- วางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- หยุดเรียนวันวิสาขบูชา (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2. ขึ้นตอนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานบัญชีงบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 บริหารแผนกการเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน บัญชี-งบประมาณ การบัญชี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1............................. 2.2 ............................. (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ธนาคารความดี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1.1. แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนงานลูกเสือ–เนตรนารี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ุ6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.5การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- Living Libraryระดับประถม (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร CEP (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรม ค่าย Robot (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรมค่ายโอลิมปิก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร [email protected] (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.7 กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนกิจกรรมแนะแนว (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานแนะแนว (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมวันครอบครัวครู (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1.1 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 งานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 งานบัญชี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected] (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.8.กิจกรรมนักศึกษาจีนฝึกสอนภาษาจีน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 การรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมการบริการสนเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.7.กิจกรรมของครูต่างชาติ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.4.กิจกรรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.9.กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.10.กิจกรรมวันครอบครัวครู (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.11.วันครอบครัวพนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.12.กิจกรรมมุทิตาจิตครูและพนักงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.13.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี (ครูและพนักงาน) (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนกการเงิน ได้แก่ อบรม สัมนา ได้มีการพัฒนาระบบงานและด้านวิชาชีพ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานบัญชี-งบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.20 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่มูลนิธิ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาบ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลประชุมจัดวางแนวทางจัดกิจกรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2562)<