[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 


ปฏิทินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  


วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินงาน
ส. 1 มิ.ย. 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ  มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก
จ. 3 มิ.ย. 2562  ดำเนินการพัฒนาบุคลากร  Assumption College Lampang  งานบริหารแผนกกิจกรรม  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1)  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
 ดำเนินการให้นักเรียนระดับปฐมวัยเก็บขยะบริเวณเขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้น  ()  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  มยุรีย์    โพธิ์แพง
 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ (D)  Assumption College Lampang  งานกิจกรรมพิเศษ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
อ. 4 มิ.ย. 2562  ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1)  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
  กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการแสดง ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย      มิส  หนึ่งนุช    นิ่มเชียง
พฤ. 6 มิ.ย. 2562  จัดป้ายนิเทศวันสำคัญต่างๆ ฝ่ายปฐมวัย  Assumption College Lampang  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  นิรัญ    สิทธิ
ศ. 7 มิ.ย. 2562  ชี้แจงกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง/พัฒนาภาวะผู้นำ/งานคณะกรรมการนักเรียน  Assumption College Lampang  งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ  สำนักผู้อำนวยการ        
 ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคในทุกวันศุกร์  ลานจัดกิจกรรมฝ่ายปฐมวัย  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  จันทนา    โพธิจินดา
จ. 10 มิ.ย. 2562  การฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมนักกีฬา  อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องงานโภชนาการ)  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ดำเนินการตามปฏิทิน กำหนดการ กิจกรรมธรรมะหนูน้อย ACL  Assumption College Lampang  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  กิ่งกาญจน์    วงศ์พรม
จ. 17 มิ.ย. 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผล การฏิบัติงานกิจกรรมนิเทศ ครั้งที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย  Assumption College Lampang  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  อำพรรณ์    นันต๊ะคำมี
ศ. 21 มิ.ย. 2562  กิจกรรมสภานักเรียน(กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่)  Assumption College Lampang  งานคณะกรรมนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 จัดกิจกรรมการปลูกพึช ผัก ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ()  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  มยุรีย์    โพธิ์แพง
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  Assumption College Lampang  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ศิริพร    ท้าวคำ
จ. 24 มิ.ย. 2562  ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมร้องประสานเสียง (D)  Assumption College Lampang  งานดนตรีและการแสดง  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  Chiu    Pei-Ming
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  ฝ่ายปฐมวัย  งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ
อ. 25 มิ.ย. 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ฝ่ายปฐมวัย  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  มาลี    บุญมี
จ. 1 ก.ค. 2562  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภท กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาแชร์บอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล  สนามกีฬา( สนามฟุตบอล 1 รัชตสมโภช)  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 เริ่มดำเนินการพัฒนาการนักเรียนที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัยในกิจกรรมคลินิกพัฒนาการ  ฝ่ายปฐมวัย  งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  รุ่งอรุณ    กัญญะคำ
 แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประมวลผลด้านการเจริญเติบโตแก่นักเรียน (P)  Assumption College Lampang  งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มาสเตอร์  กนกกร    เกตทอง
อ. 2 ก.ค. 2562  กิจกรรมสอนคำสอน ระดับประถมศึกษา  อาคารอัฒจันทร์รัชตสมโภช(ห้องคำสอน)  งานอภิบาล  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้
 สอนคำสอน  Assumption College Lampang  งานอภิบาล  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  สุจินดา    เหมือนแท้
ศ. 5 ก.ค. 2562  กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
พ. 10 ก.ค. 2562  การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
ศ. 12 ก.ค. 2562  Music Teacher Training Series III  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  งานโยธวาทิต  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  พัทธนันท์    ใจเด็ด
พฤ. 18 ก.ค. 2562  ส่งเสริมพัฒนาศัยกภาพครู  Assumption College Lampang  งานบริหารฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
จ. 22 ก.ค. 2562  สรุปและรายงานผลการดำเนินการ  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มิส  ดวงเดือน    เกษม
 ประชาสัมพันธ์การออกแบบเสื้อกีฬาสี 2019  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ฝึกซ้อมกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล และบาสเกตบอล  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล 2)  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  Assumption College Lampang  งานบริหารแผนกกิจกรรม  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)  Assumption College Lampang  งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มาสเตอร์  กนกกร    เกตทอง
อ. 23 ก.ค. 2562  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  Assumption College Lampang  งานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  มิส  คนึงนิจ    แก้วกิติ
พ. 24 ก.ค. 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมประเมินศูนย์เด็กเล็ก ฝ่ายปฐมวัย  Assumption College Lampang  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  บุษยมาศ    กันภัย
ศ. 26 ก.ค. 2562  กิจกรรมบริหารงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
อ. 30 ก.ค. 2562  ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  Assumption College Lampang  งานประกันคุณภาพ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
 การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  Assumption College Lampang  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  มิส  เมยาวดี    สมนา
พ. 31 ก.ค. 2562  ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  Assumption College Lampang  งานประกันคุณภาพ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
 เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)  งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ  สำนักผู้อำนวยการ        
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  Assumption College Lampang  งานคณะกรรมนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า)  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา
พฤ. 1 ส.ค. 2562  ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่  Assumption College Lampang  งานประกันคุณภาพ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการนักเรียนร่ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆวมกับ  Assumption College Lampang  งานคณะกรรมนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ปาริฉัตร    โพธิ์คำ
 นำเสนอโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ (นำเสนอแบบปากเปล่า)  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ณัฐพล    สายวงศ์ปัญญา
จ. 5 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
อ. 6 ส.ค. 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พ. 7 ส.ค. 2562  ครูปฐมวัยนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนทุกสัปดาห์แรกของเดือน  ฝ่ายปฐมวัย  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  เทพวลี    อภิวงศ์
 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พฤ. 8 ส.ค. 2562  กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
ศ. 9 ส.ค. 2562  กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  พิราวรรณ    ณ ลำปาง
 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียน English Speaking Test  Assumption College Lampang  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    ชัยยานนท์
 ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
จ. 12 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
อ. 13 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พ. 14 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พฤ. 15 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
ศ. 16 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
จ. 19 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
อ. 20 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พ. 21 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พฤ. 22 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
ศ. 23 ส.ค. 2562  ครูประจำชั้นประเมินนักเรียนSDQในโปรแกรมงานวัดผล  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
จ. 26 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
 มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
อ. 27 ส.ค. 2562  มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่า  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องแนะแนว)  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
 มหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซ่ามาแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  Assumption College Lampang  งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  มิส  นพวรรณ์    เฉลิมสุข
พฤ. 29 ส.ค. 2562  ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D)  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
ศ. 30 ส.ค. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  มิส  เมยาวดี    สมนา
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)  Assumption College Lampang  งานกิจกรรมพิเศษ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
 กำกับ ติดตาม นิเทศ  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  มิส  เมยาวดี    สมนา
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาคารเซนต์แมรี่(อ.1/6)  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วนิดา    สังขรัตน์
ศ. 6 ก.ย. 2562  ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการดำเนินการเรื่องทำเสื้อกีฬาสีนักเรียน  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 9 ก.ย. 2562  1.1 ศึกษาปัจจัยภายนอก ต่างประเทศ ในประเทศ เขต อำเภอ  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
 1.2 ศึกษาปัจจัยภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง SWOT ACL ( อิงผลประเมิน BSG./QA)  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
 1.3 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
 ทบทวนบทพรรณนางานแต่ละหน่วยงาน  Assumption College Lampang      มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
 รวบรวมข้อมูล JD และโครงสร้างทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์และทบทวน  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 จัดระบบ Work Flow และเอกสารดำเนินการ  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 วิเคราะห์การใช้เอกสารและความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในแผนงาน/ขั้นตอน ตามหน้าที่หลัก  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
พ. 11 ก.ย. 2562  กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1  ห้องประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
จ. 16 ก.ย. 2562  ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1  Assumption College Lampang  งานประกันคุณภาพ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  รวีวรรณ    ไชยเมือง
อ. 17 ก.ย. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารพัสดุ(ห้องเก็บของพัสดุ)      มิส  นงเยาว์    ขัดสี
ศ. 20 ก.ย. 2562  กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 2  อาคารประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
จ. 23 ก.ย. 2562  วิเคราะห์กระบวนการและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน  Assumption College Lampang      มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
 เก็บข้อมูลบุคคล วิเคราะห์/ ประเมิน(อุปนิสัย/พฤติกรรม, ทักษะความสามารถในการสอน, ทักษะควาสามารถพิเศษ)  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 จัดอัตรากำลังพร้อมวางแผนบุคลากร  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 วิเคราะห์ปริมาณงาน ความสำคัญ และต้นทุนในหน้าที่หลัก  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 กำกับติดตาม สอบถาม ให้คำแนะนำ นักเรียนตามสายชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ (ครูพลศึกษา)  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  ไพบูลย์    วงศ์ฮาด
ศ. 27 ก.ย. 2562  ร่างแบบโครงสร้างใหม่  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 วิเคราะห์และเชื่อมโยงโครงสร้าง +JD  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 ดำเนินการวางระบบรดน้ำต้นไม้  Assumption College Lampang      มาสเตอร์  นิกร    ระโพธิ์
จ. 30 ก.ย. 2562  โครงการ ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1  Assumption College Lampang  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ  มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก
ศ. 4 ต.ค. 2562  นำเสนอการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วโดยรอบฝ่ายปฐมวัย  อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย        
จ. 7 ต.ค. 2562  กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการเรียนการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย  Assumption College Lampang      มิส  ชนิตา    องค์สวัสดิ์
 สำรวจ,วิเคราะห์และจัดสรรความพร้อมเชิงกายภาพ–อุปกรณ์ อาคารสถานที่  Assumption College Lampang      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 สำรวจ/รวบรวมข้อมูล/ศึกษา/วิเคราะห์/ทบทวน  ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป      มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมจัดซื้อของเล่นและสื่อการสอนCEP ฝ่ายปฐมวัย  ห้องเรียนK.2B  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ชนิตา    องค์สวัสดิ์
พฤ. 10 ต.ค. 2562  ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน  Assumption College Lampang      มาสเตอร์  นิกร    ระโพธิ์
 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)      มิส  นงเยาว์    ขัดสี
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาต่อไ  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพักครู ม.4)      มิส  นงเยาว์    ขัดสี
พ. 16 ต.ค. 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
พฤ. 17 ต.ค. 2562  กำกับการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)  งานประชาสัมพันธ์และวารสาร  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ศ. 18 ต.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินงาน  ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
ส. 19 ต.ค. 2562  จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 21 ต.ค. 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  งานลูกเสือ-เนตรนารี  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  สุรชัย    คำบุญลือ
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
อ. 22 ต.ค. 2562  นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  Assumption College Lampang      มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2)  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
 จัดเตรียมสนามกรีฑา ให้พร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาสี "เข็มแดงเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
จ. 28 ต.ค. 2562  กิจกรรมห้องภูมิผญ๋ามีชีวิต  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายวิชาการ  มิส  ณัฎฐวดี    ดวงใจ
พ. 30 ต.ค. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารงานดนตรีและการแสดง (C)  ศูนย์ดนตรีอิลดิฟองโซ(ห้องเรียนเปียโน1)  งานดนตรีและการแสดง  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มาสเตอร์  เทพภวิษณุ์    เครือสุวรรณ
 เริ่มส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  Assumption College Lampang  งานวิจัยในชั้นเรียน ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ผ่องศรี    โพธิ์แพง
พฤ. 31 ต.ค. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมร้องประสานเสียง (C)  Assumption College Lampang  งานดนตรีและการแสดง  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  Chiu    Pei-Ming
ศ. 1 พ.ย. 2562  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย  Assumption College Lampang  งานรับนักเรียน  ฝ่ายธุรการ - การเงิน  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ม.1 ม.4  Assumption College Lampang  งานรับนักเรียน  ฝ่ายธุรการ - การเงิน  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
 กิจกรรม smart Classroom ฝ่ายปฐมวัย ครั้งที่ 1  ฝ่ายปฐมวัย  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ธนภรณ์    นินนาทนนท์
 จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  Assumption College Lampang  งานรับนักเรียน  ฝ่ายธุรการ - การเงิน  มิส  รุ่งรวี    มูลฟู
 ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2)  Assumption College Lampang  งานสายชั้น  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
 ประสานกับหัวหน้าสายชั้นเพื่อประสานผุ้ปกครองขอสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการระบายสีรั้วอนุบาลตามช่องต่างๆ  อาคารเซราฟิน(ห้องธุรการแผนกปฐมวัย)  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย        
ศ. 8 พ.ย. 2562  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม Cool Kids Camp ฝ่ายปฐมวัย  อาคารเซราฟิน(ห้องพักครู)  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ขวัญดาว    ถิ่นสุข
พ. 13 พ.ย. 2562  ประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคสิ่งของ กิจกรรมหนูน้อยอาสา ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญ  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางฝ่ายปฐมวัย  งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  กาญจนา    พัวเกียรติสกุล
พฤ. 14 พ.ย. 2562  นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วิพากษ์รายละเอียด  Assumption College Lampang      มิส  ณัฎฐภาส์    จันต๊ะวงค์
อา. 17 พ.ย. 2562  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET  Assumption College Lampang  งานบริหารฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ  มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
อ. 19 พ.ย. 2562  สรุปผลการดำเนินงานทุกฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเข็มแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562  Assumption College Lampang  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ธัญวรัตน์    ชมชื่น
ศ. 22 พ.ย. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  มิส  เมยาวดี    สมนา
จ. 25 พ.ย. 2562  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ (  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ  มาสเตอร์  วรพล    พุทธสอน
อ. 26 พ.ย. 2562  กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  Assumption College Lampang  งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ศรัญญา    วังมูล
 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่3)  Assumption College Lampang  งานนโยบายและแผน  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ลัคณา    บุญกัณฑ์
 กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  Assumption College Lampang  งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  ฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ศรัญญา    วังมูล
ส. 30 พ.ย. 2562  ดำเนินการตามแผนงานตามปฏิทิน  Assumption College Lampang      มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
จ. 2 ธ.ค. 2562  ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  อาคารเซนต์แมรี่ อาคารเซราฟินและบริเวณลานจัดกิจกรรม  งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
 กำกับ ติดตาม นิเทศ  Assumption College Lampang  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  มิส  เมยาวดี    สมนา
 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)  Assumption College Lampang  งานกิจกรรมพิเศษ  สำนักผู้อำนวยการ  มิส  ภวินตรา    เจริญเวช
อ. 3 ธ.ค. 2562  สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  Assumption College Lampang      มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
ส. 7 ธ.ค. 2562  ดำเนินการให้ผู้ปกครองและครูร่วมวาดภาพระบายสีบริเวณรั้วอนุบาล  รั้วอนุบาล ฝ่ายปฐมวัย  งานบริหารฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย        
ศ. 13 ธ.ค. 2562  กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม Smart Reader Kids  อาคารคอมพิวเตอร์ปฐมวัย(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ปฐมวัย)  งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  ชฎาพร    ปริยะ