Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อวางแผนเผยแพร่กิจกรรม สื่อตามช่องทางการเผยแพร่
2.  เพื่อออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่
3.  เพื่อนำสื่อที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่
4.  เพื่อเป็นพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง
5.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพสื่อและช่องทางการรับสื่อ
6.  เพื่อวางแผนและประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่าย
7.  เพื่ออบรมพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
8.  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ทุกปีการศึกษา
9.  เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลของช่องทางการเผยแพร่สื่อ
10.  เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมส่วนกลางของโรงเรียน
11.  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์
12.  เพื่อปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13.  เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA (Thailand Quality Award)
14.  เพื่อพัฒนาการบริหารให้เป็นระบบและประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(10)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(282)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(3)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(39)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1.  กิจกรรมเผยแพร่ สื่อตามช่องทางการเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 90 %
2.  การออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 90 %
3.  สื่อที่ออกแบบ ไปใช้เผยแพร่ตามช่องทางการเผยแพร่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 90 %

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  3. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคม และบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  7. มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (10)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 113 วัน
01 เม.ย. 2562 30 ก.ย. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 40 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ที่จะดำเนินงาน ดังนี้  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน 17  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 17   0 *** *** 284 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานประชาสัมพันธ์  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 223 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.ออกแบบและสร้างสื่อเผยแพร่ ตามช่องทางการเผยแพร่  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 223 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง 20  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 20   0 *** *** 284 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน 32  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 32   0 *** *** 284 วัน
16 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected] 13  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 13   0 *** *** 284 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานภายนอก  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 223 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 223 วัน
30 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
01 พ.ค. 2562 -   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7204 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน งานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562    8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 23 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา 0   0 *** *** 253 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (282)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสัมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุด วันวิสาขบูชา  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียนหลังวันหยุดชดเชย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรพิธีมิสซาเปิดภาคเรียน 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.3  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมผู้ปกครองพบครู(ชั้นอนุบาล 2 และ 3)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ม.1 ม.4  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คัดเลือกประธานเครือข่ายระดับห้องเรียน  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีกร นักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.6  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.5  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.6  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรม ม.4  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงสาย วันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 รายการเสียงตามสาย แจ้งวันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1 - ป.3  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.5  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  พิธีเปิดการเรียนการสอนลูกเสือ  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ฝึกซ้อมนักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับดูแล นักเรียนพิธีกรไหว้ครู ทุกระดับชั้น และพิธีกรพิธีประดับเข็ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กำกับดูแล นักเรียนพิธีกร ไหว้ครูทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2562  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กำกับดูแลพิธีกร งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ACL  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพครูประจำปี2562  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่นักการ ประจำปี2562  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานวันสุนทรภู่ และ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกร พิธีเปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมเสียงตามประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบปฏิบัตินอกตาราง ครั้งที่ 1/2562 ป.1 - 6 , ม.1 - 3  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ซ้อมขั้นตอนการแห่เสลี่ยงองค์นักบุญหลุยส์ตามเส้นทาง  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้สอดคล้องกับงานระเบียบวินัย  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 42 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งาน สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย กิจกรรมติว TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และ ม.6  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Building global friendship through video conferencing for Junior High school students 2019  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ซ้อมกิจกรรมพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนวันอาสาฬบูชา  16 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดวันเข้าพรรษา  17 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 Welcome Rev.Bro.Pratap Reddy The Assistant general from Rome to Assumption College Lampang  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกรงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี กิจกรรมเด่น ปี 2561  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - ม.3)  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธี เปิดการฝึก-ศึกษาและพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.4 - 6)  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกกิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสายแจ้ง กิจกรรมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 22 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
  - พิธีกร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณะกรรมการประเมิน โรงเรียน รอบที่ 4 สมศ  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกำหนดการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมบูรณาการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 4 - 6/มิสซาศุกร์ต้นเดือน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจเยี่ยมและประชุมตามมาตรฐานการศึกษางานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิเซนคาเบรียลฯ  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล Aussumption Academy League ครั้งที่ 2/2562  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันรพี  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย วันรพี  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ/รำลึกพระคุณแม่  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองและแจกใบรายงานผลการสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งข่าวสารวันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานประชาสัมพันธ์ขอนัดพบชี้แจ้งโครงการประกวดวิดิทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางครั้งที่ 1 2562  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกรงาน วันอัสสัมชัญ/กิจกรรมสดุดีแม่พระอัสสัมชัญ / กิจกรรมกีฬาวันอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ม. 1 - 3  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6  23 ส.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.2  23 ส.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 4 - 6  23 ส.ค. 2562 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3  30 ส.ค. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ป. 1 - 3  30 ส.ค. 2562 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ก.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว  6 ก.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง การฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว  6 ก.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกิจกรรมพิธีกซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยและแผ่นดินไหว  6 ก.ย. 2562 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  7 ก.ย. 2562 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  8 ก.ย. 2562 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสายแจ้งกำหนดการพิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร พิธีปิดกีฬาอัสสัมชัญเกมส์  12 ก.ย. 2562 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 ก.ย. 2562 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรมกาดมั่วตั๋วน้อย  13 ก.ย. 2562 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรม Cool Kids Camp  20 ก.ย. 2562 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการ ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ครั้งที่ 1  20 ก.ย. 2562 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย กิจกรรม Cool Kids Camp  20 ก.ย. 2562 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562  20 ก.ย. 2562 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมตามแผนงาน  1 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประเมินผลทักษะพื้นฐานทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2562  23 ก.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งกำหนดการ สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  23 ก.ย. 2562 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตาม แจ้งการสอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  25 ก.ย. 2562 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ป.1 - 6)  27 ก.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ครั้งที่2 ภาคเรียนที่ 1/2562 (ม.1 - 6)  27 ก.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันเปิดเรียนวันสุดท้าย ระดับปฐมวัย  27 ก.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562  27 ก.ย. 2562 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  28 ก.ย. 2562 38 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  1 ต.ค. 2562 41 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  2 ต.ค. 2562 42 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาประจำปีคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  3 ต.ค. 2562 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  4 ต.ค. 2562 44 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  7 ต.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  7 ต.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร 7 - 10 ต.ค.62  7 ต.ค. 2562 47 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  8 ต.ค. 2562 48 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  9 ต.ค. 2562 49 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู และบุคลากร  10 ต.ค. 2562 50 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 ต.ค. 2562 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ (มูลนิธิ)  11 ต.ค. 2562 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีกรงาน สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 ต.ค. 2562 51 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  14 ต.ค. 2562 54 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ลงใน [email protected] NEWS  14 ต.ค. 2562 54 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  16 ต.ค. 2562 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ร่วมกิจกรรม กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  16 ต.ค. 2562 56 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  17 ต.ค. 2562 57 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  18 ต.ค. 2562 58 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ลงใน [email protected] NEWS  20 ต.ค. 2562 60 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 61 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งวันหยุดเรียนวันปิยมหาราช ลงใน [email protected] NEWS  22 ต.ค. 2562 62 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 หยุดเรียนวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2562 63 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6  1 พ.ย. 2562 72 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.5-ป.6  2 พ.ย. 2562 73 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp)  6 พ.ย. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งข่าวสารการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 (Day Camp)  6 พ.ย. 2562 77 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)  7 พ.ย. 2562 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งข่าวสารการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ป.4 (Day Camp)  7 พ.ย. 2562 78 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรมวันลอยกระทง  8 พ.ย. 2562 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดกรายการเสียงตามสาย แจ้งกิจกรรม วันลอยกระทง  8 พ.ย. 2562 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกิจกรรมวันลอยกระทง ลงใน [email protected] NEWS  8 พ.ย. 2562 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 แจ้งกิจกรรม ACL วิ่งปันรัก ครั้งที่ 2 ลงใน[email protected] NEWS  8 พ.ย. 2562 79 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 กิจกรรม ACL วิ่งปันรัก ครั้งที่ 2  10 พ.ย. 2562 81 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง วันเข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา  14 พ.ย. 2562 85 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา  15 พ.ย. 2562 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งข่าวสาร เข็มแดงเกมส์ 2019 ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา ลงใน [email protected] NEWS  15 พ.ย. 2562 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 เข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย  16 พ.ย. 2562 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งกิจกรรมเข็มแดงเกมส์ ระดับปฐมวัย ลงใน [email protected] NEWS  16 พ.ย. 2562 87 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562  22 พ.ย. 2562 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  2 ธ.ค. 2562 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  2 ธ.ค. 2562 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  2 ธ.ค. 2562 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้งการสอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  2 ธ.ค. 2562 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  3 ธ.ค. 2562 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  3 ธ.ค. 2562 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  3 ธ.ค. 2562 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  4 ธ.ค. 2562 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  4 ธ.ค. 2562 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 / วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ  4 ธ.ค. 2562 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 จัดรายการเสียงตามสาย แจ้ง หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/  4 ธ.ค. 2562 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กิจกรรมเสียงตามสายโรงเรียน  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 พิธีกร งานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/  4 ธ.ค. 2562 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานพิธีกร/พิธีการ กิจกรรมงานส่วนกลาง  15 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  5 ธ.ค. 2562 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ  5 ธ.ค. 2562 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งหยุดเรียน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงใน[email protected] NEWS  5 ธ.ค. 2562 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 กิจกรรรมเผยแพร่ข่าวสาร facebook @assumptioncollegelampang /[email protected]  16 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2563
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  6 ธ.ค. 2562 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  6 ธ.ค. 2562 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  6 ธ.ค. 2562 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3  6 ธ.ค. 2562 107 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 3  7 ธ.ค. 2562 108 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  9 ธ.ค. 2562 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2562 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  12 ธ.ค. 2562 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  13 ธ.ค. 2562 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส  13 ธ.ค. 2562 114 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  16 ธ.ค. 2562 117 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  16 ธ.ค. 2562 117 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบปฏิบัตินอกตาราง ป.1 - ม.6  18 ธ.ค. 2562 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  18 ธ.ค. 2562 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )  18 ธ.ค. 2562 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 3)  18 ธ.ค. 2562 119 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.4 - 6)  19 ธ.ค. 2562 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6 )  19 ธ.ค. 2562 120 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันคริสต์มาสแฟร์ 2019  20 ธ.ค. 2562 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันครอบครัวครู  20 ธ.ค. 2562 121 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันครอบครัวนักการ  21 ธ.ค. 2562 122 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  23 ธ.ค. 2562 124 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  24 ธ.ค. 2562 125 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  25 ธ.ค. 2562 126 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  26 ธ.ค. 2562 127 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  27 ธ.ค. 2562 128 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  29 ธ.ค. 2562 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  29 ธ.ค. 2562 130 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  30 ธ.ค. 2562 131 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน เทศกาลคริสมาสต์  31 ธ.ค. 2562 132 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2563 133 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดเรียน  2 ม.ค. 2563 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสซาศุกร์ต้นเดือน  3 ม.ค. 2563 135 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3  6 ม.ค. 2563 138 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ Saint Gabriel 's Foundation Standardized Test (FSGST) ป.3,ป.6,ม.3สอบตำรากลางภาษาอังกฤษ อ.3 , ป.3 , ป.6 , ม.3  7 ม.ค. 2563 139 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันเด็ก/ทำบุญตักบาตรวันเด็ก วันครู วันขึ้นปีใหม่  10 ม.ค. 2563 142 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  10 ม.ค. 2563 142 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา  11 ม.ค. 2563 143 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดเรียน วันครู  16 ม.ค. 2563 148 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ  17 ม.ค. 2563 149 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญ/ลูกเสือวิสามัญ  18 ม.ค. 2563 150 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562  24 ม.ค. 2563 156 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมหนูน้อยอาสา  31 ม.ค. 2563 163 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Charity Night 2019  1 ก.พ. 2563 164 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6  5 ก.พ. 2563 168 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6  6 ก.พ. 2563 169 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  10 ก.พ. 2563 173 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  13 ก.พ. 2563 176 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.6/กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.5 ,ม.6  14 ก.พ. 2563 177 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  17 ก.พ. 2563 180 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  17 ก.พ. 2563 180 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมกราบบูรพาจารย์ นักเรียนชั้น ม.3  18 ก.พ. 2563 181 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  18 ก.พ. 2563 181 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  19 ก.พ. 2563 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  19 ก.พ. 2563 182 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินทักษะพื้นฐานทางวิชาการระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2562  20 ก.พ. 2563 183 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3 ,ม.4 ,ม.5  21 ก.พ. 2563 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมศิลปินน้อย ACL  21 ก.พ. 2563 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบ ONET ป.6 , ม.3 , ม.6  21 ก.พ. 2563 184 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.พ. 2563 188 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Prom Night ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  25 ก.พ. 2563 188 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมุทิตาจิตศิษย์อภิวันบูชาครู  28 ก.พ. 2563 191 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนชั้น อนุบาล 3  29 ก.พ. 2563 192 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  2 มี.ค. 2563 194 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  2 มี.ค. 2563 194 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  4 มี.ค. 2563 196 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  4 มี.ค. 2563 196 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ป.1 - 6)  5 มี.ค. 2563 197 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 (ม.1 - 2)  6 มี.ค. 2563 198 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  7 มี.ค. 2563 199 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  7 มี.ค. 2563 199 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  9 มี.ค. 2563 201 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  9 มี.ค. 2563 201 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  10 มี.ค. 2563 202 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  10 มี.ค. 2563 202 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  11 มี.ค. 2563 203 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  11 มี.ค. 2563 203 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  12 มี.ค. 2563 204 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  12 มี.ค. 2563 204 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  13 มี.ค. 2563 205 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ วาย ซี เอส  13 มี.ค. 2563 205 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  16 มี.ค. 2563 208 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  17 มี.ค. 2563 209 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  18 มี.ค. 2563 210 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  19 มี.ค. 2563 211 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  21 มี.ค. 2563 213 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562  22 มี.ค. 2563 214 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เริ่มกิจกรรม Summer Course 2020  23 มี.ค. 2563 215 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันจักรี  6 เม.ย. 2563 229 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  13 เม.ย. 2563 236 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  14 เม.ย. 2563 237 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 หยุดวันสงกรานต์  15 เม.ย. 2563 238 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมมุฑิตาจิตครูและนักการ  23 เม.ย. 2563 246 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ปฏิทินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
2    งานประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
3    โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดิโอ ครั้งที่ 1 1 *** ***
4    ค่าบริการรายเดือน[email protected]/internet ais 12 *** ***
5    ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 5 *** ***
6    ค่าแต่งกายนักแสดง 20 *** ***
7    ค่าอาหารและวิทยากร 100 *** ***
8    อบรมนักประชาสัมพันธ์ 200 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าบริการ [email protected] วันที่ 06-08-62 1 *** ***
2    ค่าบริการอินเตอร์เนต ประชาสัมพันธ์ไลน์ของโรงเรียน ปจด.กรกฏาคม 2562 1 *** ***
3    ค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือน ([email protected]) วันที่ 20/7/62 1 *** ***
4    ค่าบริการ [email protected] มิ.ย.62 1 *** ***
5    ค่าโทรศัพท์รายเดือน AIS มิ.ย.62 1 *** ***
6    ค่าโทรศัพท์ เม.ย.62 1 *** ***
7    ค่าบริการ [email protected] พ.ค.62 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์: เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และวารสาร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (3)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน งานประชาสัมพันธ์0.000.000.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา
ผู้จัดทำ : มิส  กรรณิการ์    ธรรมจินดา


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (39 )
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเปิด ปีการศึกษา 2562 และพิธีแสดงความยินดี และต้อนรับคณะภราดา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
การประชุม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา นโยบาย และวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 4 มิถุนายน 2562
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “สร้างจิตสำนึกของการสร้างคนดี สร้างคนงาม สร้างคนเก่ง” วันที่ 5 มิถุนายน 2562
พิธีเปิดการเรียนการสอน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู "เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ “อันเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรัก และความสามัคคีในสถาบันอัสสัมชัญ” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562
กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ACL ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพประจำปีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกล ไร้โรค วันที่ 24 มิถุนายน 2562
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ และวงดนตรีสากล ครั้งที่ 5 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” วันที่ 25 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีเปิดอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับสูง วันที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พบปะนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล และบาสเกตบอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ ลานอาคารสุวรรณสมโภช วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
การประชุม การจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาลูกเสือ เนตรนารี สร้างองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์แก่ตัวครูผู้สอนและผู้เรียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล และแชร์บอล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น กีฬาอัสสัมชัญเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา การบรรยายพิเศษ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 2562
Monday, 15th July 2019 International Children’s Video Conference for Junior High School The theme of the conference was: Let’s exchange opinions and ideas!
สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
Visit of Rev. Bro. Pratap Reddy, Assistant General of Montfort Brothers of St. Gabriel, to Assumption College Lampang.
พิธีเปิดการฝึกการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 32 จ.ลำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง แจ้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 10 สิงหาคม 2562