[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 958
ชื่อ: มิส  สุรัสวดี    จันทร์สา
ฉายา: มินตรา
อายุงาน: 4 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลำปาง 2551  ม.6  วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2561 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2560 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
2559 กรรมการ งานศูนย์ภาษา
2559 กรรมการ งานสายชั้นเนอสเซอรี่ ระดับปฐมวัย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/2
2561 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/1
2559 ครูผู้ช่วย เตรียมอนุบาล/1

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 อบรมเรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 13 ม.ค. 2559 - 13 ม.ค. 2559 8
2558 โครงการฝึกจิตภาวนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 29 ก.ย. 2558 - 29 ก.ย. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อและนวัตกรรม" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 02 ต.ค. 2558 - 02 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 05 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนแบบโครงงาน" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 พ.ย. 2558 - 04 พ.ย. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง "การเรียนการสอนปฐมวัยให้สอดคล้องกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1" โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 04 ธ.ค. 2558 - 04 ธ.ค. 2558 8
2558 อบรมเรื่อง "สื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 10 ธ.ค. 2558 - 10 ธ.ค. 2558 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  17 ม.ค. 2559  การประเมิณตามเกณฑ์การยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประเภทสถานศึกษา ในระดับดีเยี่ยม  รูปถ่าย

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ครูผู้สอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)